Badania marketingowe

Niezbędne narzędzia marketingowca

By skutecznie przeprowadzać kampanie reklamowe, by móc opracowywać strategie marketingowe oraz podejmować decyzje handlowe zmniejszając jednocześnie ich ryzyko, każdy manager, dyrektor ds. marketingu oraz właściciel firmy, powinien na bieżąco śledzić wyniki badań marketingowych oraz regularnie poddawać takim badaniom rynek na którym działa. Badania tego typu sprawiają bowiem, że podejmowanie decyzji jest dużo łatwiejsze i obciążone mniejszym ryzykiem.

Do obszarów, które najczęściej zostają poddane tego typu badaniom należą:

– badania produktu i jego społecznego odbioru

– badania rynku oraz sprzedaży

– badania recepcji reklam

– badania branży

– badania postrzegania firmy i marki

– badania związane z CSR-em

– badania treści reklam

– badania marketingowych kanałów komunikacyjnych

Wszelkie tego typu badania wykonuje się przy użyciu jednej z dwóch metod badawczych: ilościowych, gdy chodzi o dane statystyczne oraz jakościowych, gdy istotniejsze jest uzyskanie opinii i informacji o odczuciach konsumentów.

Do metod jakościowych zaliczane są dwa narzędzia:

– wywiad pogłębiony – przeprowadzany indywidualnie z jedną osobą i stanowiący wyczerpującą wypowiedź

– wywiad fokusowy – jest to wywiad z grupą ludzi, zebranych w jednym miejscu, którzy odpowiadają na pytania i wymieniają się doświadczeniami.

Do metod ilościowych zaliczane są wszelkiego typu ankiety, czy to z pytaniami otwartymi, czy zamkniętymi. Bez znaczenia jest również forma w jakiej taka ankieta jest przeprowadzona: via Internet, telefon, za pośrednictwem listów, prasy czy osobistego wręczenia i odebrania ankiety.